STORE FLYERS
MYDIN Ramadan Mailer (Edisi Semenanjung)

23 May 2019 - 16 June 2019

MYDIN Gawai Mailer (Sarawak)

23 May 2019 - 16 June 2019

Press Ad (Edisi Semenanjung Malaysia)

01 May 2019 - 06 June 2019

Hari-Hari MYDIN Murah (Edisi Semenanjung)

17 May 2019 - 23 May 2019

Hari-Hari MYDIN Murah (Edisi Sarawak)

17 May 2019 - 23 May 2019